Pravidla nakládání s osobními údaji ANB Strategy, s.r.o.

1. Informace o ANB Strategy

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti ANB Strategy s.r.o, se sídlem Čeladná 852, 739 12 Čeladná, IČO 29397171, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38795 (dále jen „ANB Strategy“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.molino.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků ANB Strategy, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. ANB Strategy působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. ANB Strategy jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ing. Martina Hlavatá, MSc., info@molino.cz, 774 602 414.

2. Jaké údaje zpravcováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. V ANB Strategy zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webových stránkách nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte ANB Strategy také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá ANB Strategy informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává ANB Strategy údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. ANB Strategy nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi ANB Strategy a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže ANB Strategy vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům ANB Strategy formou obchodních sdělení využívá ANB Strategy především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na webových stránkách již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů ANB Strategy v podobě omezeného přímého marketingu. ANB Strategy tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na webových stránkách zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas ANB Strategy udělujete v průběhu registrace na webových stránkých nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů ANB Strategy.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci webových stránek formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá ANB Strategy především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas ANB Strategy udělujete v průběhu registrace na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na webových stránkách mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace webových stránek zpracovává ANB Strategy při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává ANB Strategy statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci ANB Strategy mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese info@molino.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ANB Strategy ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány ANB Strategy a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s ANB Strategy.

5.2. ANB Strategy dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro ANB Strategy pro účely a způsobem, které ANB Strategy stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které ANB Strategy využívá, patří:

  • přepravní společnost – Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o.
  • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. ANB Strategy zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona ANB Strategy následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté ANB Strategy požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává ANB Strategy po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí ANB Strategy pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na ANB Strategy vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na ANB Strategy a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které ANB Strategy zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo ANB Strategy. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli ANB Strategy, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám ANB Strategy potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může ANB Strategy správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že ANB Strategy zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již ANB Strategy nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek ANB Strategy Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od ANB Strategy k jinému subjektu, kdy ANB Strategy předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci ANB Strategy vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě ANB Strategy neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností ANB Strategy se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. ANB Strategy dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). ANB Strategy klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany ANB Strategy pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na ANB Strategy e-mailem na adresu info@molino.cz, nebo na telefonním čísle 774 602 414.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.